Wyświetleń Odwiedzin Online

 

Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe

                     W Naszej jednostce działa Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe. Powstało w ramach projektu „Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe na wsi’’- ICEO, który finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. W skład partnerstwa realizującego projekt wchodzą: Uniwersytet w Białymstoku, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland sp. z o.o. - pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

otwarcie.JPG

               Centrum zaczęło swoją działalność 9 kwietnia 2008r. Uroczystego otwarcia ICEO w Łążynie dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Józef Drapiewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wójt gminy Zławieś Wielka Tadeusz Smarz z przedstawicielami Zarządu Gminnego, ks. Prałat Marian Szańca, przedstawiciel firmy Combidata Sopot Katarzyna Bartosińska, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu st. bryg. Bogdan Sowiński, Dyrektor biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Piotr Tomaszewski z przedstawicielami zarządu, mieszkańcy Łążyna oraz sympatycy i przyjaciele Ochotniczej Straży Pożarnej.


Jednostka OSP w Łążynie jest jedną z niewielu na terenie woj. Kuj-Pom, która spełniła stawiane wymagania umożliwiające realizację projektu. Centrum edukacyjno-oświatowe może realizować swoje zadania dzięki wsparciu i przychylności gospodarza gminy, Pana Tadeusza Smarza.

Kacik opiekuna.JPG

Ideą projektu było umożliwienie mieszkańcom korzystania z dostępnych programów kształcenia na odległość w formie on-line oraz uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji ma prowadzić do zmniejszenia dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem. W tym celu Centrum wyposażone jest w 5 stanowisk komputerowych, laptop, projektor i urządzenie wielofunkcyjne. We wstępnej, siedmiomiesięcznej fazie, proces edukacyjny realizowany był w oparciu o system informatyczny, nad którego prawidłowym przebiegiem czuwały bezpośrednio dwie osoby – opiekun ds. pedagogicznych oraz opiekun ds. informatycznych. Obie osoby, legitymujące się wykształceniem wyższym, odpowiadały za prace w Centrum w okresie trwania projektu. Do ich zadań należało m.in. udostępnienie szkolenia na odległość oraz wspomagających materiałów dydaktycznych, organizowanie procesów edukacyjnych we współpracy z jednostkami kształcenia na odległość, organizowania szkoleń zdalnych z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania, organizowanie seminariów, prelekcji i prezentacji multimedialnych o charakterze szkoleniowym i kulturotwórczym. Po siedmiu miesiącach rozpoczął się drugi etap realizacji projektu, w którym wszelkie zadania realizowane przez wymieniony wyżej personel Centrum, kontynuowane są przez druhów z jednostki OSP na tych samych zasadach, jakimi kierowano się w poprzednim etapie.

Jedyną różnicą jest fakt, iż druhowie poświęcając swój czas, prowadzą Centrum w ramach wolontariatu, nie otrzymując w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Warto nadmienić, iż do tej pory Internetowe Centrum Edukacyjno – Oświatowe w Łążynie wydało 122 zaświadczenia potwierdzające ukończenie kolejnych poziomów szkolenia komputerowego przez swoich podopiecznych. Dzięki tym zaświadczeniom wiele osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe, procentując w oczach pracodawców.

seminarium.JPG

Tym, co wprawia druhów w jeszcze większe zadowolenie jest fakt, iż mimo tak długiego okresu działania placówka wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców zarówno wsi, jak i innych miejscowości. Duża w tym zasługa odbywających się co pewien czas seminariów, dzięki którym odwiedzający Centrum zapoznają się między innymi z tajnikami profesjonalnej obsługi komputera, ratownictwa medycznego, czy też typowo strażackimi technikami gaszenia pożarów. Seminaria prowadzone są przez zapraszanych na tę okazję specjalistów danej dziedziny, legitymujących się sporym bagażem doświadczeń.

seminarium medyczne.JPG

Z ośrodka edukacyjno-oświatowego korzystać mogą wszyscy chętni, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania. Centrum otwiera swoje podwoje w soboty i niedziele w godzinach popołudniowych. Korzystanie z zasobów i szkoleń ICEO jest całkowicie bezpłatne.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do odwiedzania placówki.

Więcej informacji w Internetowym Centrum Edukacyjno – Oświatowym przy Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie.

klikacz.gif

ICEO - Godziny funkcjonowania!!!